mình đã làm một số video anh em có thể xem và tham khảo .